Shelties vom Erkelenzer Land      

Bonita (Mandy)

  10 Jahre alt

Bonita (Mandy)  Golden Beverly (Micky)

  10 Jahre alt

Bonita (Mandy)

  10 Jahre alt

Bonita (Mandy)  Golden Beverly (Micky)

 10 Jahre alt